آموزش حسابداری
اللهم عجل لولیک الفرج
درباره وبلاگ


سلام خدمت دوستان و مهمانان

حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند

مدیر وبلاگ : محمد طهماسبی
نویسندگان
نظرسنجی
سلام دوست عزیز نظر شما در مورد مطالب وبلاگ کدام گزینه میباشد؟
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
بی
بمنظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون دیوان محاسبات كشور
مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی ودارائی مكلف است 
براساس ضوابط مقرر در این قانون (صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل
 كشور )هر سال را حداكثر تا پایان دی ماه سال بعد تنظیم و پس از تایید 
هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات كشور ارسال
 نماید.


ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

ماده ۱-بمنظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون دیوان

 محاسبات كشورمطابق اصل ۵۵ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی

 ودارائی مكلف است براساس ضوابط مقرر در این قانون (صورتحساب 

عملكرد سالانه بودجه كل كشور )هر سال را حداكثر تا پایان دی ماه

 سال بعد تنظیم و پس از تایید هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ

 بودجه به دیوان محاسبات كشور ارسال نماید.

تبصره - دستور العمل چگونگی تهیه و تنظیم (صورت حساب عملكرد

 سالانه بودجه كل كشور )وهمچنین نمونه فرمهای مورد نیاز

 وچگونگی تنظیم و ارائه آن با رعایت مفاد این قانون توسط وزارت 

امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات كشور مشتركا تعیین وابلاغ

 خواهدشد.

ماده ۲- كلیه وزارتخانه ها ،سازمانها ،موسسات و شركتهای دولتی

 وهمچنین نهادهای انقلاب اسلامی وشركتها و سایر دستگاههائی كه 

به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می نمایند مكلفند حسب 

مورد حسابها و صورتهای مالی خود را تهیه و پس از تایید ویاتصویب 

مراجع ذیربط در مواعد ذیل یك نسخه آنرا به وزارت اموراقتصادی دارائی

 تسلیم و مراتب را به دیوان محاسبات كشوراعلام نمایند.

الف - در مورد وزارتخانه ها وموسسات دولتی صورتحساب دریافت و 

پرداخت هر ماه تا آخر ماه بعد وحساب نهائی هر سال حداكثر تا پایان

 خردادماه سال بعد.

ب - در مورد شركتهای دولتی وسایر دستگاههای مذكور دراین قانون طبق

 مقررات و مواعد قانونی مربوط و در غیر اینصورت حساب نهائی هر سال 

حداكثر تا پایان تیرماه سال بعد.

تبصره ۱- آن تعداد از دستگاههای مذكوردراین قانون كه تا تاریخ تصویب 

این قانون نتوانسته اندحسابهای نهائی وصورتهای مالی سنوات ۱۳۶۱ 

به بعد خود را در مواعد قانونی مربوط تهیه وبه مراجع ذیربط تسلیم 

نمایند مكلفند حسابها وصورتهای مالی سال ۱۳۶۱ تاپایان ۱۳۶۴ خود 

را به ترتیبی كه در آئیننامه اجرائی این قانون معین میشود تنظیم و

 ارسال دارند.

تبصره ۲- حسابهاوصورتهای مالی سنوات (۱۳۵۳تاپایان ۱۳۶۰)كماكان

 بر طبق تبصره (۶۶)قانون بودجه سال ۱۳۶۱ وتبصره (۶۹)قانون بودجه

 سال ۱۳۶۳ تنظیم خواهد شد.

ماده ۳- وزارت اموراقتصادی و دارائی مكلف است صورت حساب عملكرد

 سالانه بودجه كل كشور مربوط به سنوات ۱۳۶۱ تاپایان ۱۳۶۵ را طبق

 برنامه زمان بندی شده كه در آئیننامه اجرائی این قانون معین خواهد 

شد تهیه وتنظیم نموده و پس ازتایید هیات وزیران به دیوان محاسبات 

كشور ارسال دارد.

ماده ۴- هرگاه بعضی از دستگاههای مذكور در این قانون نسخ 

حساب نهائی ویاحساب وصورتهای مالی هریك ازسنوات مربوط را

 در مهلتهای تعیین شده به وزارت امور اقتصادی ودارائی ارسال ننمایند

وزارت مزبور مكلف است بشرح زیر عمل نماید.

۱- فهرست دستگاههای موضوع این ماده را به ضمیمه صورت حساب

 عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظیمی هرسال جهت بررسی 

وتعقیب موضوع واقدامات قانونی به دیوان محاسبات كشورارسال نماید.

۲- در سورد دستگاههای مندرج درفهرست موضوع بند (۱) این

 ماده كه ازمحل اعتبارات عمومی دولت استفاده نموده اند در مقابل

 اعتبارات مصوب مربوط هر دستگاه پرداختهای خزانه از این بابت پس

 از وضع وجوه برگشتی به خزانه و درمقابل درآمدهای پیش بینی 

شده در قانون بودجه سال مورد عمل دستگاه وصولی های خزانه از

 این بابت را درصورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور همان 

سال منظورنماید.

۳- چنانچه تراز نامه وحساب سود وزیان سالانه شركتهای دولتی و 

موسسات انتفاعی وابسته به دولت كه به گواهی هیات مدیره یاهیات

 عامل ،حسب مورد رسیده لیكن ظرف مهلت تعیین شده در این

 قانون به تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط نرسیده باشد

 ارقام مورد لزوم از صورتهای مالی مذكور استخراج ودرصورت حساب 

عملكرد سالانه بودجه كل كشور درج نماید.

۴- درمواردی كه تهیه حساب درآمدوهزینه مربوط به اعتبارات جاری 

وسرمایه گذاری ثابت واختصاصی منظور در قانون بودجه هرسال

 برخی از دستگاهها جزئا ویا كلا برطبق عناوین وتقسیم بندی

 مندرج در قانون بودجه سال مربوط (برنامه ،موادهزینه ،طرح در مورد

 هزینه وطبقه بندی درآمدها)به علت عدم رعایت موازین مربوط مقدور

 نباشد وزارت امور اقتصادی ودارائی مجاز است ارقام هزینه ،پیش

 پرداخت علی الحساب ودرآمد این قبیل موارد را از صورت حسابهای

 مربوط استخراج وبصورت یك قلم در صورتهای منضم به صورت حساب

 عملكرد سالانه بودجه كل كشور سال موردنظرمنظور وفهرست 

دستگاههای متخلف موضوع این بند را جهت بررسی وتعقیب 

واقدامات قانونی همراه صورت حساب عملكردسالانه بودجه كل 

كشوربه دیوان محاسبات كشورارسال نماید.

۵- وزارت اموراقتصادی ودارائی مكلف است صورت حساب عملكرد

 سالانه بودجه كل كشور اصلاح شده دستگاههای موضوع بندهای

 (۲)و(۳)این ماده را در سالی كه حساب نهائی ویا صورتهای مالی

 مصوب مربوط به وزارت مذكور واصل میگردد تهیه وهمراه صورت 

حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور همان سال به هیات 

وزیران تسلیم نماید تاپس از تایید به دیوان محاسبات كشور ارسال گردد.

ماده ۵- مسئولان مربوط در دستگاههای مشمول این قانون 

منجمله شركتها وموسسات دولتی كه شمول قانون به آنهامستلزم

 ذكر نام است مكلفند اطلاعات ومدارك مربوط به حسابهای سنوات

 مذكور را كه به نحوی از انحاء در رابطه با تهیه وتنظیم صورت حساب 

عملكرد سالانه بودجه كل كشور هرسال مورد مطالبه وزارت امور

 اقتصادی ودارائی قرار میگیرد در اسرع وقت تهیه وبه وزارت مذكور

 ارسال نمایند.

تبصره - سازمان تامین اجتماعی مكلف است درآمدهای وصولی 

و عملكرد هزینه های هرسال خود را با همان عناوین ومشخصات 

وطبقه بندی كه در قانون بودجه سال مربوط برای آن پیش بینی 

شده یامیشودبراساس ضوابط مقرر دراین قانون جهت درج در صورت

 حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادی ودارائی

 اعلام نماید.

ماده ۶- دیوان محاسبات كشورمكلف است (مطابق اصل ۵۵ قانون 

اساسی با بررسی حسابها واسنادومدارك وتطبیق با صورت حساب

 عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه

 اقدام وهر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات 

خودبه مجلس شورای اسلامی تسلیم )وهرنوع تخلف از مقررات

 این قانون را رسیدگی وبه هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.

ماده ۷- وزارت اموراقتصادی ودارائی مكلف است بمنظورفراهم آوردن

 موجبات تنظیم بموقع صورت حساب عملكردسالانه بودجه كل 

كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با 

همكاری سازمان امور اداری و استخدامی كشور ضمن تجدید 

نظر در تشكیلات موجود نسبت به ایجاد تشكیلات متناسبی برای 

این امر اقدام نماید .وزارت برنامه وبودجه اعتبارات مورد نیاز وزارت

 امور اقتصادی ودارائی برای اداره تشكیلات مذكورواجرای این قانون 

رادربرنامه جداگانه ای تحت عنوان (برنامه تنظیم صورت حساب 

عملكرد سالانه بودجه كل كشور) در لایحه بودجه هر سال منظور

 خواهد نمود.

تبصره - تا معادل بیست درصداعتبار برنامه مذكور در قسمت اخیر

 ماده ۷ برای اصلاح وبهبود سیستمهای حسابداری مورد عمل

 وهمچنین تشویق و ترغیب كارمندان وسایر كسانی كه 

در امر تهیه وتنظیم حسابها وهمچنین صورتحسابهای عملكرد سالانه

 بودجه كل كشور فعالیت موثری مبذول میدارنددر لایحه بودجه هر

 سال مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی اختصاص خواهد یافت واعتبار

 مذكور بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات استخدامی وبارعایت 

مقررات قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه بموجب قانون از رعایت 

قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت مستثنی

 هستند قابل مصرف میباشد.

ماده ۸- شركتها وموسسات وسازمانهای دولتی كه شمول مقررات

 عمومی به آنها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول مفاد این قانون

 میباشند.

ماده ۹- پس از تصویب آئیننامه اجرائی این قانون قسمت 

اخیرماده (۳۷)ومواد(۷۴)و(۷۸)قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵

دیماه ۱۳۴۹ (وهمچنین بند(ج )ماده (۱)و ماده (۸)وقسمت اخیر ماده

 ۴۳ قانون دیوان محاسبات كشور در رابطه با تهیه لایحه تفریغ بودجه

 )وسایر قوانین ومقررات مغایر ملغی است.

ماده ۱۰- آئیننامه اجرائی این قانون حداكثر ظرف سه ماه ازتاریخ تصویب

 این قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه وپس از تاییددیوان 

محاسبات كشور به تصویب هیات وزیران خواهدرسید
قانون فوق مشتمل بر ده ماده وپنج تبصره در جلسه روز یكشنبه

 بیست ودوم تیرماه یكهزاروسیصدوشصت وپنج مجلس شورای

 اسلامی تصویب ودر تاریخ ۲۶/۴/۱۳۶۵ به تایید شورای نگهبان رسیده 

است.

برگرفته شده از سایت دیوان محاسبات کشور

نوع مطلب : قوانین مالیاتی در ایران، بودجه بندی، 
برچسب ها : قوانین مالیاتی، مایات، بودجه و مالیات، محاسبه مالیات، حقوق مالیاتی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 1391/12/23
محمد طهماسبی
جمعه 1397/01/17 02:20
ایول الله
شنبه 1397/01/4 12:40

Appreciate it. Lots of data!

cialis without a doctor's prescription bulk cialis dose size of cialis prices on cialis 10 mg prices for cialis 50mg buy cheap cialis in uk cialis 5mg prix try it no rx cialis cialis generico milano does cialis cause gout
یکشنبه 1396/06/26 22:59
An interesting discussion is definitely worth comment. I do believe that you
should publish more about this subject matter, it might not be a taboo matter but generally people do not speak about such subjects.

To the next! Kind regards!!
شنبه 1396/05/14 15:14
This is a topic which is near to my heart... Cheers! Exactly where are your
contact details though?
جمعه 1396/05/6 20:18
whoah this weblog is great i like reading your posts. Stay up the good work!

You understand, many persons are looking round for this information, you can aid them greatly.
پنجشنبه 1396/01/10 18:35
I like it when individuals get together and share opinions.
Great website, keep it up!
دوشنبه 1392/01/5 13:18
سال نو مبارک

این یک پیام تبلیغاتی نیست بلکه یک پیشنهاد دوستانه است . شما می تونید در عرض یک هفته آمار بازدیدتان را افزایش دهید . میگی چه جوری ؟ بیا به وب
چهارشنبه 1391/12/23 13:54
وبلاگ جالبی دارین. اگه به ما هم سر بزنین خوشحال می شیم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو